ROTHENBERGER Terms and Conditions of Purchasing (Headquarter Kelkheim)

Условия на Закупуване (Headquarter Kelkheim)

§1 Валидност на условията на закупуване ROTHENBERGER

(1) Запитвания и поръчки ROTHENBERGER се извършват само в съответствие със следните условия на закупуване. Различните условия на доставчика няма да бъдат част от договора, дори ако ROTHENBERGER не изказва изрично възражение срещу тях. Съгласието на ROTHENBERGER да се отклони от условията на получаване на доставки, услуги, оферти, потвърждения на поръчки и / или фактури, с тези на доставчика, няма да бъде прието, дори и ако доставчикът е направил изрично позоваване на тези условия.

(2) Всички условия или споразумения, отклоняващи се от условията за продажба ROTHENBERGER изискват писмено потвърждение, за да бъдат валидни.

(3) Условията на закупуване на ROTHENBERGER важат и за всички бъдещи подобни сделки с доставчиците.

§ 2 Оферти и сключване на договор

(1) Ако не е уговорено друго, доставчикът е обвързан с условията на офертата си. Това включва също и проби, чертежи, изображения, размери, тегло или други данни на изпълнение, предоставени от доставчика, както и времето на изпълнение и срокове на доставка. 

(2) Ако в рамките на две седмици от датата на получаване на поръчката доставчикът не потвърди поръчките на ROTHENBERGER, то ROTHENBERGER има право да анулира съответната поръчка, дори ако се получи потвърждение преди решението за отмяна и отмяната е обявена в рамките на една седмица след получаване на потвърждение

(3) Договори от всякакъв вид, както и изменения и допълнения трябва да бъдат в писмена форма и подписани от двете страни. Устни споразумения ще бъдат допуснтати, само ако те са били потвърдени от ROTHENBERGER в писмена форма.

(4) Независимо от това, дали една поръчка е направена или не, възнаграждения от всякакъв вид или компенсация няма да бъдат отпуснати за посещения или изготвяне на оферти, проекти и други, освен ако в писмен вид не е договорено друго.

§ 3 Цени

(1) Договорените цени са фиксирани цени. Разходите за опаковане, товарене и транспорт до адрес за доставка, определен от ROTHENBERGER, са включени в тези цени. 

(2) В случай, че цената не е фиксирана по време на подаване на поръчката, трябва да бъде определена от ROTHENBERGER не по-късно от датата на потвърждение на поръчката. Договори за търговски цени няма да бъдат сключвани преди предварителното изпращане на тези ценови листи на ROTHENBERGER .

§ 4 Доставка и установяване на риска

(1) Условията на доставка ROTHENBERGER трябва да бъдат спазвани за всяка доставка на стоки. Настоящите условия могат да бъдат изтеглени от интернет-страницата на ROTHENBERGER (www.rothenberger.com).

(2) На датата на пратката, разписката за доставяне трябва да бъде предоставена на ROTHENBERGER в два екземпляра, които показват точното съдържание, артикулни номера ROTHENBERGER, количества, сплави / смесване съотношения, размери, тегло, и т.н., и, номер на поръчката, описание на стоките и номер на митническата тарифа. Ако е необходимо, известието за доставка трябва да съдържа информация, която се изисква от германската наредба за ограничаване и забрана на определени опасни вещества [Chemikalienverbot VO] във версията, която е валидна от датата на пратката. 

(3) Дотолкова, доколкото транспортната фирма на доставчика позволява, стоките ще бъдат изпратени на риска на доставчика. Доставката ще бъде направена DDU Kelkheim (Incoterms 2000), освен ако не е уговорено друго. В случай, че доставката е уговорена от франко склада, ще бъдат използвани транспортните фирми, определени от ROTHENBERGER.

(4) Доставките на стоки ще бъдат приемани от понеделник до петък, от 09:-13:00 часа и от 14:00-17:30 часа.

(5) По отношение на доставката на опасни товари, доставчикът се съгласява да се съобразя с нормативната уредба за опасните стоки и с други съответни нормативни актове или наредби, както и съответните разпоредби на законодателството на Европейския съюз.

(6) Всеки продукт, опаковка и транспортна опаковка трябва да има баркод (EAN – European Article Number).

§ 5 Дати на доставка и забавяне на доставката

(1) Датата на доставка, посочена в поръчката, е задължителна. Получаването на стоката без дефекти на мястото на употреба, определено от ROTHENBERGER или по време на приемането на дефекти и в писмен вид се определя в съответствие с датата на доставката.

(2) Ако договореното време за доставка е превишено, доставчика ще бъде информиран, освен ако изпълнението не е възможно поради обстоятелства, които са извън контрола на доставчика.

(3) Приемането на забавена доставка или изпълнение не представлява отказ от исковете за вреда или забавяне.

(4) Обстоятелства на насилие, индустриални спорове, правителствени мерки и други непредвидими неизбежни трудности или други събития, които не попадат в областта само на единия договорен партньор, трябва да освободят договорния партньор от договорните задължения. Договарящите се страни се задължават да предприемат необходимите мерки, без неоправдано забавяне, за да адаптират своите задължения добросъвестно към променилите се обстоятелства. Ако пречката продължава за по-дълъг период от 3 ​​(три) месеца, ROTHENBERGER има право, след определяне на подходящ допълнителен период от време, да се оттегли от тази част от договор, която все още не е извършена.

(5) Ако забавянето на доставката трае повече от три (3) работни дни, ROTHENBERGER има право да начислява договорна неустойка за всяка завършена седмица на закъснението в размер на 1%, но общо не повече от 5% от стойността на поръчката. Тази договорна неустойка няма да бъде прихваната срещу всякакви искове за обезщетение за вреди. ROTHENBERGER може да се позове на договорната неустойка до окончателната фактура, дори ако ROTHENBERGER изрично не е запазил това свое право при приемането на забавена доставка.

(6) Ако доставчикът признава, че договорените дати или срокове няма да могат да бъдат спазени, поради каквато и да е причина, доставчикът трябва да информира ROTHENBERGER за това незабавно и да посочи причините и вероятното времетраене на закъснението в писмена форма. Ако доставчикът наруши това задължение, той трябва да възстанови  всякакви загуби, понесени в резултат. 

(7) Частично изпълнение и частични доставки се разрешават само ако било издадено писмено съгласие към ROTHENBERGER.

§ 6 Фактуриране и плащане

(1) Фактурите трябва да бъдат изпращани до ROTHENBERGER в две копия при транспортиране на стоки, но отделно от пратката. Номер на поръчка, дата на поръчка, обозначение на стоките, ROTHENBERGER артикулни номера, количества и кодове, единична цена, получател и дестинация трябва да бъдат посочени във всички фактури. Фактура трябва да бъде изпратена за всяка доставка.

(2) По отношение на фактури за частични пратки, състоянието на изпълнение на договора и стоки със закъснение трябва да бъдат ясно обозначени. Доставчикът е отговорен за всички последици, произтичащи от неспазването на това задължение.

(3) Освен ако не е договорено друго в писмена форма, фактури ще се изплащат при следните отстъпки: С 30-дневен интервал: 3% отстъпка или по избор на доставчика. С 90 дни интервал: нет. плащания ще се извършват на следващия 15то, респ. 25-то число на всеки месец, в зависимост от това кое от двете е по-рано.

(4) Срокът за плащане на фактурите може да започне едва след пълната и безупречна доставка и изпълнение, както и получаване на съответната фактура или услуга. Ако към реалното количество за доставка или изпълнение трябва да се добавят сертификати, материални или други документи, те трябва да бъдат предоставени от доставчика, датата на падежа на фактурата се определя само при пълното получаване на тези документи от ROTHENBERGER. В случай че труда или услугите (Werkleistung) бъдат извършени от доставчика, срокът на плащане на фактурата се определя тогава, когато тези услуги бъдат приети писмено от ROTHENBERGER. 

(5) ROTHENBERGER си запазва правото да извършва плащания чрез банков превод или с чек.

(6) Освен ако не е отбелязано друго, плащанията във всеки случай ще бъдат предмет на одит на сметките. При никакви обстоятелства няма плащанията да представляват потвърждение на подходящи доставки или изпълнение или отказ от уведомление за дефекти, в съответствие с § 377 HGB (Handelsgesetzbuch = Търговския закон, немски).

(7) Без писменото съгласие на ROTHENBERGER, доставчикът няма право да прехвърля вземанията си срещу ROTHENBERGER изцяло или частично или да има такива претенции към трети страни.

(8) ROTHENBERGER си запазва правата, които са предвидени от закона.

§ 7 Гаранция и отговорност за продукта

(1) Приема се, че качеството на изделията, които трябва да бъдат доставени, трябва да отговаря на всички елементи на предоставените услуги в съответствие с актуалното състояние на техниката, съответните законови разпоредби, наредби и указания от правителствени агенции, немски агенции за социално осигуряване за трудови злополуки (Berufsgenossenschaften) и професионални асоциации. По-специално, доставчик е наясно с факта, че ROTHENBERGER произвежда и дистрибутира машини и инструменти, които са предмет на високи изисквания за безопасност; материали, доставени от доставчик за производството на тези продукти, трябва да отговарят на тези изисквания по всякакъв начин. 

(2) Доставчикът гарантира и свидетелства за факта, че той е взел всички необходими мерки, за да гарантира необходимата сигурност. При поискване доставчикът ще представи съответните доказателства.

(3) ROTHENBERGER трябва да докладва очевидни дефекти в рамките на две седмици след получаване на стоките на местоназначението и скрити дефекти в рамките на две седмици след откриването им в писмен вид. Жалба, подадена в рамките на тези периоди се счита за незабавена според § 377 HGB.

(4) ROTHENBERGER има несъкратени законови гаранционни претенции, включително и правото да изисква подмяна на пратки от доставчик, доколкото доставчикът не може да откаже да направи тази замяна поради невъзможност или необоснованост. Доставчикът е длъжен да поеме всички разходи, необходими за целите на замяната. Ако замяната не се осъществи след съответния период от време, ROTHENBERGER може да се оттегли от договора.

(5) Ако доставчикът е отговорен за повреди на продукта и не спазва задължението си да направи замяна на доставка в рамките на подходящ период от време, определен от ROTHENBERGER, той е длъжен да освободи ROTHENBERGER от претенциите за повреда на трети страни. В допълнение, ROTHENBERGER запазва законното право да се оттегли от договора и искането за обезщетение. 

(6) Гаранционният срок е договорен да бъде 36 месеца след доставката на стоките от доставчика.

(7) Ако доставчикът доставя други стоки или недостатъчни количества, това ще представлява дефект

(8) Доколкото доставчикът носи отговорност за щетите на даден продукт, той ще бъде задължен да обезщети ROTHENBERGER срещу искове на трети страни за вреди при първо поискване, тъй като причината се намира в неговата сфера и организация.

(9) В този контекст, доставчикът е длъжен да възстанови всички разходи, в съответствие с принципите на спешна намеса, произтичащи от или във връзка с всяко предприето изземване, тъй като други вземания не възникват от други законови разпоредби. По отношение на съдържанието и обхвата на отзоваване ROTHENBERGER уведомява доставчика доколко това е възможно и разумно.

(10) Доставчикът се съгласява да поддържа застраховка отговорност на продукт с покритие в размер на 5 милиона евро в случай на телесна повреда / повреда на имущество. Ако срещу ROTHENBERGER има допълнителни искове за обезщетение, те остават незасегнати. Това обаче не трябва да се разбира като ограничаване на отговорността на доставчика.

§ 8 Резервни части

Доставчикът доставя резервни части за период от най-малко 5 (пет) години след доставката на стоки.

§ 9 Права на индустриалната собственост

(1) Поръчаните стоки трябва да бъдат доставени свободно на всички права на трети лица, по-специално всички права на индустриална собственост.

(2) Преди доставката, доставчикът е длъжен да се информира за всички съществуващи права на индустриална собственост, като например патенти, полезни модели, търговски марки / марки, авторски права, или някаква друга допълнителна защита на постиженията на другите по силата на закона за защита на конкуренцията.

(3) Ако поради това трети страни имат претенции към ROTHENBERGER, доставчикът е длъжен с първо писмено заявление да освободи ROTHENBERGER от такива претенции.

(4) Задължението на доставчика за обезщетение обхваща всички разходи, които ROTHENBERGER счете за необходими, във връзка с вида на исковете срещу ROTHENBERGER от трети страни.

§ 10 Авторски права и поверителност

(1) Доставчикът трябва да държи на поверителния характер на споразуменията. Той се задължава да третира всички непубличи, търговски и технически подробности, като търговска тайна. Тази поверителността продължава да се прилага дори и след изтичането на този договор. Доставчикът гарантира, че това задължение за конфиденциалност ще се спазва и от лица като работещ персонал. 

(2) ROTHENBERGER запазва цялата собственост и авторските права на изображения, чертежи, изчисления и други документи, предоставени на доставчика, като част от този бизнес отношения; такава информация и записи не трябва да бъдат достъпни за трети лица без писменото съгласие на ROTHENBERGER. Те трябва да се използват единствено за целите на производството по силата на ROTHENBERGER, след като заповедта е била обработена, те трябва да бъдат върнати на ROTHENBERGER заедно с всички репродукции. Те трябва да се пазят в тайна от трети лица. Задържането на правата е изключено. 

(3) Всяка страна може само да рекламира своите бизнес отношения с другата страна след предварително писмено съгласие на съответната друга страна по този договор.

§ 11 Запазване на правото на собственост

(1) Заглавието и собствеността на доставените стоки трябва да премине към ROTHENBERGER с доставка или приемане, освен ако доставчикът си запазва правото на други договорености. Разширените права на задържане и запазване на собствеността, няма да бъдат приемани.

(2) Докато ROTHENBERGER доставя части на доставчиците, ROTHENBERGER запазва собствеността към настоящия регламент. Предоставените материали трябва да се съхраняват ясно и отделно от други позиции, и трябва да са маркирани като собственост ROTHENBERGER, те трябва да бъдат адекватно застраховани срещу огън, вода и кражба.  Ако стоките, които са предмет на право на собственост от ROTHENBERGER се обработват с други елементи, които не принадлежат към ROTHENBERGER, ROTHENBERGER придобива съсобственост за новите позиции пропорционално на стойността на елементите ROTHENBERGER за обработените елементи по време на обработката. 

(3) Ако елементът, предоставен от ROTHENBERGER се комбинира с други елементи, които не принадлежат към ROTHENBERGER, ROTHENBERGER придобива съсобственост на новия обект пропорционално на стойността на запазените стоки на други преработени продукти по време на смесване. Ако се комбинират по такъв начин, че позицията на доставчика следва да се разглежда като основен елемент, се приема, че доставчикът ROTHENBERGER  има пропорционална съсобственост; доставчикът ще запази единствено собствеността ROTHENBERGER.

(4) ROTHENBERGER запазва собствеността на инструментите; доставчикът е длъжен да разположи инструментите единствено за производството на стоки, поръчани от ROTHENBERGER. Освен това, доставчикът е длъжен да застрахова инструментите на ROTHENBERGER за собствена сметка срещу щети, причинени от огън, вода или кражба. Той е длъжен да извърши всички необходими поддръжки и инспекция за своя сметка. Доставчикът трябва да уведоми ROTHENBERGER незабавно за това.

§ 12 Сертификат за произход, ЕО декларация за съответствие, обвързваща доставчика декларация

Доставчикът трябва да докаже произхода на стоките чрез сертификат за произход, ако доставчикът не изпълни това свое задължение, той носи отговорност за всяка загуба или повреда, направени от ROTHENBERGER в съответствие със законовите разпоредби. Сертификатите за произход трябва да се изпращат / предават на купувача ROTHENBERGER при доставка, непоискани. Доставчикът трябва да осигури ЕО декларация за съответствие или обвързваща доставчика декларация. Доставчикът има основно задължение да предоставя всички чертежи, подробните списъци, инструкции за работа преди първата доставка, или ако измененията са предприети, без неоправдано забавяне. Доставчикът също така се задължава да се съобрази с цялото приложимо законодателство в областта на околната среда, а също и в действията си винаги, за да получи максимална защита на ресурсите.

§ 13 Защита на личните данни 

ROTHENBERGER събира и използва личните данни на своите доставчици, които получава като част от бизнес отношенията си с тях, с цел улесняване на електронната обработка на данни.

§ 14 Заключителни разпоредби

(1) В случай, че от потвърждението на поръчката не се знае друго, мястото на изпълнението е бизнес седалището на ROTHENBERGER.

(2) Ако доставчикът е търговец, ROTHENBERGER има право да съди доставчика в други правни юрисдикции.

(3) За всички правни отношения, които са предмет на законите на Федерална република Германия по изключване на разпоредбите на Конвенцията на ООН по международна търговия в закупуване, това се прилага независимо от мястото и / или страната, или седалището на доставчика и независимо от местоположението на доставчика.

(4) Ако отделни разпоредби на настоящите Общи условия за пазаруване или всяка разпоредба като част от всяко друго споразумение, ще стане невалидна, това не засяга валидността на останалите разпоредби или споразумения.

October 2010